สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

The Secondary Education Service Area Office 1

ที่ตั้ง - เขตพื้นที่บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สพม.1